Παρασκευή

Πώς θα πληρωθούν οι εκπαιδευτικοί στην ενισχυτική διδασκαλία

Από: http://www.news.gr/ellada/ekpaidefsh/article-wide/133440/pos-tha-plhrothoyn-oi-ekpaideftikoi-sthn-enishytikh.html

Πώς θα πληρωθούν οι εκπαιδευτικοί στην ενισχυτική διδασκαλία


Πληροφορίες για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών στην ενισχυτική διδασκαλία όπως και το χρόνο λήξης των συμβάσεων εργασίας παρουσιάζει το news.gr. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.
Λήξη συμβάσεων:
Όπως αναφέρεται στη σύμβαση που θα υπογράψουν οι εκπαιδευτικοί η σύμβασή εργασίας τους θα έχει ως ημερομηνία έναρξης την 10η Μαρτίου ενώ θα λήξει με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Δεδομένου ότι οι πανελλαδικές θα ξεκινήσουν στις 27 Μαΐου οι συμβάσεις αναμένεται να λήξουν στις 21 Μαΐου.
Πιο αναλυτικά το χωρίο της σύμβασης που θα υπογράψουν οι εκπαιδευτικοί αναφέρει τα ακόλουθα:

"Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται από (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ) έως την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του τρέχοντος διδακτικού έτους, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, οπότε και λύεται  αυτοδίκαια. Επίσης, η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια:
α)   με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της παρούσης,
β)  με τη διακοπή του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,
γ)  με καταγγελία για σπουδαίο λόγο.
Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο αριθμός των μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του συμβαλλόμενου, έστω και για τον ελάχιστο χρόνο που προβλέπεται από το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συντρέχει λόγος καταγγελίας της σύμβαση"».
Μισθοδοσία
Όσον αφορά τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών δίνονται αναλυτικές οδηγίες στον οδηγό υλοποίησης. Να αναφέρουμε στους εκπαιδευτικούς ότι το προηγούμενο έτος οι απασχολούμενοι στην ενισχυτική πληρώθηκαν το σύνολο των απολαβών τους τον Ιούνιο. Για να πληρωθούν οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υπογράφουν παρουσιολόγια τα οποία θα πρέπει να στέλνονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τις 3 πρώτες εργάσιμες μέρες κάθε μήνα. Για την πληρωμή του Μαρτίου θα πρέπει ο ΥΣΚΕΔ να στείλει τα παρουσιολόγια που θα υπογράψουν οι εκπαιδευτικοί μέχρι και τις 3 Απριλίου.
1. Μισθοδοσία εκπαιδευτικών
Κάθε ΔΔΕ υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό με τα στοιχεία της ΔΔΕ και υπόλογο τον εκάστοτε Διευθυντή της ΔΔΕ στην Εθνική Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση της παρούσας Πράξης. Ο λογαριασμός πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης Πράξης και μόνο και να έχει τα στοιχεία της Πράξης:
"Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015
– Άξονας Προτεραιότητας".
(όπου …. συμπληρώνεται με 1 ή 2 ή 3 ανάλογα με τον Άξονα Προτεραιότητας στο οποίο ανήκει η ΔΔΕ, βλέπε «Περιφέρειες και Δ.Δ.Ε. Ανά Άξονα Προτεραιότητας» του παρόντος Οδηγού)
1.1. Διαδικασία εκκαθάρισης
Η διαδικασία εκκαθάρισης εκτελείται αναλυτικά ως εξής:
Ο ΥΣΚΕΔ ετοιμάζει τις βεβαιώσεις παρουσίας των εκπαιδευτικών (παρουσιολόγια) συμπληρώνοντας μόνο τις ώρες που αντιστοιχούν στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.
1.       Οι εκπαιδευτικοί, αφού ελέγξουν τις ημέρες και τις ώρες που δηλώνονται στα παρουσιολόγια, οφείλουν να τα υπογράψουν.
2.       Στη συνέχεια ο ΥΣΚΕΔ αποστέλλει στη ΔΔΕ τα πρωτότυπα συμπληρωμένα παρουσιολόγια εκπαιδευτικών (Υπόδειγμα 10) μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες του επόμενου μήνα από τον μήνα παροχής των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών. Π.χ. για τον μήνα Μάρτιο ο ΥΣΚΕΔ αποστέλλει τα παρουσιολόγια στη ΔΔΕ μέχρι την 3η Απριλίου.
3.       Η υπογραφή τους έχει την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης και καμιά αλλαγή δεν είναι δυνατή στη συνέχεια επί των καταστάσεων αυτών. Την πρώτη φοράπου τα παρουσιολόγια αποστέλλονται στην οικεία ΔΔΕ συνυποβάλλεται και πρωτότυπο έντυπο με τα ατομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών. Το έντυπο υποβάλλεται για κάθε εκπαιδευτικό που συμμετέχει στην Πράξη και συμπληρώνεται χωρίς συντομογραφίες, σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα.
4.       Ο Καταχωριστής της οικείας Διεύθυνσης λαμβάνει τα παρουσιολόγια, ελέγχει τις ημέρες και τις ώρες διδασκαλίας που δηλώνονται από κάθε ΣΚΕΔ, με βάση τα εγκεκριμένα από τα αρμόδια όργανα ωρολόγια προγράμματα και ενημερώνει το ΟΠΣΔ.
5.       Κατόπιν εκδίδεται από το ΟΠΣΔ η μισθοδοτική κατάσταση σε δύο πρωτότυπα που θα πρέπει σε κάθε σελίδα να υπογραφούν από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον καταχωριστή, και να σφραγιστούν με τη σφραγίδα της ΔΔΕ.
Σε κάθε κατάσταση μισθοδοσίας, ο Διευθυντής της ΔΔΕ βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι μηνιαίες αποδοχές της μισθοδοτικής κατάστασης υπολογίσθηκαν με βάση τις σχετικές με την Πράξη αποφάσεις, τις συμβάσεις, τα παρουσιολόγια και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των μηνιαίων αποδοχών κατά το μήνα αναφοράς. Η Διεύθυνση εκπαίδευσης αποστέλλει στη ΕΥΕ ΕΔ μέχρι και την δέκατη εργάσιμη ημέρα του μήνα στην ταχυδρομική διεύθυνση (βλ. Κεφ. 3 Αλληλογραφία) τα κάτωθι:
  • Διαβιβαστικό ΔΔΕ (με τα λογότυπα)
  • Μία (1) πρωτότυπη μισθοδοτική κατάσταση υπογεγραμμένη από τον καταχωριστή και υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Διευθυντή της ΔΔΕ.
  • Μαζί με την πρώτη μισθοδοτική κατάσταση θα αποστέλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθυντή Διεύθυνσης όπου θα δηλώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας και το IBAN της Πράξης που θα χρησιμοποιείται από τη ΔΔΕ (Υπόδειγμα 1), καθώς και αντίγραφο του λογαριασμού τραπέζης.
Μετά από έλεγχο των ανωτέρω παραστατικών από την ΕΥΕ ΕΔ, η Μονάδα Δ – Διαχείρισης Οικονομικών και Ειδικού Λογαριασμού της ΕΥΕ ΕΔ πιστώνει τον συγκεκριμένο λογαριασμό της ΔΔΕ με τα ποσά των δικαιούχων και των ασφαλιστικών ταμείων και αποδίδει τον παρακρατηθέντα φόρο. Στη συνέχεια η μισθοδοσία των εκπαιδευτικών εξοφλείται από τον Διευθυντή της ΔΔΕ με κατάθεση του ποσού σε λογαριασμό Τράπεζας που κάθε εκπαιδευτικός έχει δηλώσει. Με ευθύνη του Διευθυντή ΔΔΕ γίνεται η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταμεία (ΙΚΑ κλπ) και στον ΟΑΕΔ.
Καλόγηρος Βασίλειος

Ξεκινά στις 10 Μαρτίου η ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια

Από: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/651532/xekina-stis-10-martiou-i-enishutiki-didaskalia-sta-gumnasia/

Οι κενές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν

Mετά από μεγάλη αναμονή και πολλές φωνές διαμαρτυρίας η ενισχυτική διδασκαλία, που αποτελεί και μια από τις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας, θα ξεκινήσει στις 10 Μαρτίου.

Το πιο πάνω προκύπτει από την εγκύκλιο έναρξης που απέστειλε το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεχθεί να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να υπογράψουν το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας ενώ την ίδια μέρα αναμένεται να ξεκινήσουν και τα μαθήματα.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι με την έναρξη του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας υπογράψουν τη σύμβαση εργασίας, δύνανται αργότερα να παραιτηθούν από το εν λόγω πρόγραμμα εάν το επιθυμούν. Ωστόσο, μετά την παραίτησή τους δεν μπορούν να εργαστούν σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2013-14.

Οι κενές θέσεις της προκήρυξης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 28437/Γ7/26-2-2014 έγγραφό, θα διαβιβάζονται στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Ε’ Π.Δ.Σ. & Ε.Δ. και ηλεκτρονικά στο email: statpds@minedu.gov.gr. Οι θέσεις αυτές θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Οι Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί καθώς και οι Αναπληρωτές Πλήρους Ωραρίου του κανονικού προγράμματος, είναι δυνατόν να εργάζονται στην Ενισχυτική Διδασκαλία μόνο σε θέσεις που δεν αναφέρονται στη με αριθμ. 17669/Γ7/7-2-2014 Υ.Α. με θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2013-2014».

Καλόγηρος Βασίλειος

Προσλαμβάνονται άτομα στον ΟΤΕ

Από: http://www.news.gr/oikonomia/agora-ergasias/article/133205/proslamvanontai-atoma-ston-ote.html

Η προθεσμία για την υποβολή βιογραφικών λήγει την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014


Προσλαμβάνονται άτομα στον ΟΤΕ
Στην πρόσληψη 14 ατόμων προχωράει ο Όμιλος ΟΤΕ, με την ανακοίνωση επιπλέον θέσεων τηλεπικοινωνιακών μηχανικών, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΟΤΕ προκηρύσσει 6 θέσεις τηλεπικοινωνιακών μηχανικών στο Νομό Θεσσαλονίκης και από μία σε Αγρίνιο, Κεφαλονιά, Κόρινθο, Πάτρα, Τρίπολη, Χαλκίδα, Χανιά και Χίο.
Η προθεσμία για την υποβολή βιογραφικών λήγει την Κυριακή16 Μαρτίου 2014, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τα προσόντα που απαιτούνται εδώ.
Οι νέες θέσεις τηλεπικοινωνιακών μηχανικών έρχονται να προστεθούν στις 50 θέσεις μηχανικών που ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα αλλά και στις θέσεις τεχνικών πεδίου, πωλητών καταστημάτων, εταιρικών πωλητών, συμβούλων τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα από τον Όμιλο ΟΤΕ. Συνολικά, ο Όμιλος ΟΤΕ προβαίνει σε πάνω από 500 νέες προσλήψεις το 2014, που στόχο έχουν τη συνεχή βελτίωση της τεχνικής και εμπορικής εξυπηρέτησης των πελατών.